مسجد جامعي مردم را به کتابفروشي ها دعوت کرد

مسجد جامعي,کتابفروشي,دعوت مردم,اخبار جديد,
همه مردم به کتابفروشي ها دعوت شدند

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو