مجله اينترنتي هلو

بامبو هواي خانه شما را پاک مي کند . گياه بامبو ساقه بامبو ,میتواند بنزن، مونوکسیدکربن و کلروفرم را از هوای اطراف دریافت و هوای خانه را پاک کند و با ایجاد رطوبت در فصل گرما هوای خانه را لطیف نمایدبازنشر : مجله اينترنتي هلو - www.holoo1.ir