روش آموزش کار خوب به کودک


آموزش کار خوب به کودک

روش آموزش کار خوب به کودک  

به جاي منع کردن کودک از کارهاي بد به او آموزش کارهاي خوب بدهيد

آموختن رفتار و کار خوب به جای بازداشتن کودک از رفتار و کار بد. در بسیاری از جوامع ، پرروش ، تعلیم و تربیت به معنی بازداشتن کودکان از کار و رفتار بد بوده است.

به ادامه مطلب برويد

ادامه مطلب کليک کنيد