مجله اينترنتي هلو شامل اخبار، مدل لباس، پزشکي، زناشويي، سبک زندگي
فاطمه حمامي بار ديگر هنر خود را به نمايش گذاشت

فاطمه حمامي بار ديگر هنر خود را به نمايش گذاشت

خيلي افراد با داشتن معلوليت جسمي به همه نشان دادند معلوليت محدوديت نيست اما بعضي افراد هم هستند با داشتن بدن سالم هيچ وقت قدمي برنمي دارند و هميشه صحبت از نااميدي مي کنند

www.holoo1.ir