مجله اينترنتي هلو

براي بازنشسته شدن اجباري نيست بهروز کریمی، مدیرکل نام نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: افراد با پرداخت حق بیمه خود به مدت 30 سال می‌توانند بازنشسته شوند و ماهانه از تامین اجتماعی مستمری دریافت کنند.- وی افزود: بازنشستگی اجباری نیست و در صورتی که فردی تحت پوشش بیمه‌ باشد و تقاضا کند، امکان بازنشستگی برای وی فراهم می‌شود.- مدیرکل نام نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی گفت: به همین منظور تا هر زمانی که فرد بخواهد کار کند، می‌تواند مشغول…