کودک از چه زماني شروع به راه رفتن مي کند


کودک چه زماني راه ميافتد

کودک از چه زماني شروع به راه رفتن مي کند؟

راه افتادن کودکان مسئله ای است که ذهن بسیاری از پدر و مادر ها را به خود مشغول ساخته، به طوریکه گاهی فکر می کنند از  وقت راه افتادن کودکان انها گذشته و کودک انها هنوز نمی تواند حتی درست بایستد

به ادامه مطلب برويد    کودکي که راه نمي رود  . علت دير راه افتادن کودک چيست

ادامه مطلب کليک کنيد