شما با چه روشي دعوا مي کنيد؟

شما با چه روشي دعوا مي کنيد؟

شما با چه روشي دعوا مي کنيد؟  . هيچ وقت دعوا نکنيد . عاقبت دعوا کردن

اگر به سبک دعواکردن هرنوع از افراد دست پیدا کنیم بدون شک جلوگیری از یکسری رفتارهای غیرمنتظره ممکن می شود.
تا کنون به این اندیشیده اید که چرا نحوه دعوا کردن فردی با فرد دیگر متفاوت است و تمام گفتگوی بعضی ها به دعوا و برخی دیگر همواره به صلح و دوستی کشیده می شود؟

به ادامه مطلب برويد

ادامه مطلب کليک کنيد