مجله اينترنتي هلو

سرمه بهتر است يا خط چشم / زا خط چشم استفاده کنم يا سرمه


سرمه يا خط چشمسرمه بهتر است يا خط چشم

 اين روزها كمتر خانمي است كه سرمه را به خط چشم ترجيح دهد اما شايد براي يك‌بار هم كه شده، دست به سرمه 

برده و چشم‌هايش را با اين دوده سياه، گيرا و جذاب كرده باشد

 

به ادامه مطلب برويد

 


چگونه از سرمه استفاده کنيم . خط چشم چگونه است . بهترين آرايش چشم . داشتن چشمهاي زيبا