مجله اينترنتي هلو

مجله اينترنتي هلو-  در بسياري مواقع به علت محبتی که در روابط ایجاد می شود حتی بسياري از اشخاص پدر و مادر همسرشان را هم مثل پدر و مادر خویش خطاب قرار می‌دهند و احترام لازم را برای آن ها قایلند. -ولی کم هم نیستند عروس و داماد هایی که همچنان با مشکلات و مسائل متعددی در مورد خانواده همسرشان مواجهند و راهکار های موفق را در این میان نمی دانند. درصورتی که بعد از گذشتن زمانی کافی هم چنان خانواده همسر نمی توانند ازدواج شما را در واقعیت بپذیرند و توقعات آن ها در این روابط جدید تغيير نکرده باید…