مجله اينترنتي هلو

خوابيدن کنار کودک تصویرهای مادر و کودکی که کنار یک دیگر خوابیده اند را زیاد می بینیم.   اما بسیاری در این باره بحث‌های فراوانی کرده اند که نمونه ای از آنها روان شناســان و متخصصان ســلامت بوده اند.     مــی خواهیم از جمع این نظرات بدانیم که کنار کــودک خوابیدن، آیا به او احساس امنیت می دهد یا خیر؟+ حمایت نمی‌کند:1-در کنار والدین خوابیدن، کودک را در معرض آســیب یا خفگی قرار می دهد / خوابيدن کنار کودک2-کودک وابسته می شود / خوابيدن کنار کودک3-خوابیدن کــودکان در کنار یکدیگر…