مجله اينترنتي هلو

ارزش يک احساس چقدر است ؟  ارزش یک احساس به شدت آن نیست  به مدت آن است... . پايان بازنشر : مجله اينترنتي هلو - www.holoo1.ir