کدام قسمت هاي بدن را ماساژ دهيم بهتر است؟

کدام قسمت هاي بدن را ماساژ دهيم بهتر است؟

قبل از خواب اين ماساژ را انجام دهيد


آموزش ماساژ قبل از خواب

اين ماساژ را قبل از خواب انجامدهيد  . آموزش ماساژ پيش از خواب

به ادامه مطلب برويد

درباره ماساژ تايلندي


ماساژ تايلندي

با ماساژ تايلندي آشنا شويد

در تایلند همه جا مکانهایی با عنوان ماساژ به چشم می خورد.شاید تنها یک حصیر کوچک که روی زمین پهن شده و یا تختها و صندلیهایی که کنار هم چیده شده ...اساس ماساژ تایلندی ، این هنر باستانی ؛درمان بدن برای شفا ،سلامت و تندرستی و تغییر و دگرگونی است

به ادامه مطلب برويد