مجله اينترنتي هلو

وقتي شانه را برمي داري و سرت را شانه مي كني و ميبيني تعداد زيادي مو روي شانه مانده است متوجه ريزش موي سرت مي شوي پس براي درمان ان دست به كار مي شوي