مجله اينترنتي هلو

زماني که از دست بچه ها عصباني مي شويد خود را کنترل کنيد ، به خودتان یادآوری کنید که همه رفتارهایی که از او سرمیزند، راهیست برای ایجاد ارتباط با شما