مجله اينترنتي هلو

چند روش خوب براي آرام کردن نوزاد در حال گريه ، چند علت گريه کردن نوزاد را بدانيد،وقتي نوزاد گريه مي کند چه بايد کنيم