چرا افراد عصباني بيشتر آلزايمر مي گيرند ؟

مجله اينترنتي هلو

بيماري آلزايمر بيشتر به سراغ افراد عصباني مي رود چگونه رفتارهاي خشن روي مغز تاثير منفي مي گذار

جايگاه تبليغات شماجايگاه تبليغات شما