مجله اينترنتي هلو

باز هم محور بيرجند قاين حادثه ساز شد،تصادف شديد در محور بيرجند قاين،کشته شدن دو نفر در تصادف محور بيرجند قاين