مجله اينترنتي هلو

چرا کودک دروغ مي گويد؟،رفتار بد والدين باعث دروغ گفتن کودک مي شود،علت دروغ گفتن کودک ترس از والدين است