مجله اينترنتي هلو

کودکان خجالتي از پدر و مادر خجالتي هستند . تاثير خجالتي بودن والدين روي فرزندان