مجله اينترنتي هلو

شير دادن به نوزاد باعث پيشگيري از سرطان سينه مي شود . به مادران توصيه ميشود به نوزاد خود شير بدهند تا سرطان سينه نگيرند