مجله اينترنتي هلو

ترس در کودک طبيعي است . احساس امنيت را در کودک تقويت کنيم . کودک ترسو . چرا کودک احساس نا امني مي کند