مجله اينترنتي هلو

يکي از عواقب کتک زدن کودک پرخاشگر شدن کودک است - به هيچ عنوان کودک خود را کتک نزنيد - کودک پرخاشگر ثمره کتک زدن والدين است