مجله اينترنتي هلو

عبدالحسین آذرنگ نویسنده و پژوهشگر و ویراستار با حضور در تالار گفت وگو اظهار کرد: کار ویرایش ترکیبی از ویرایش زبان دستوری و صوری است