مجله اينترنتي هلو

پروستات ما بین گردن مثانه و مجرا قرار دارد و ادرار از وسط آن عبور می کند