مجله اينترنتي هلو

در جهان، معمولا تعداد مردانی که به همسر خود خیانت می کنند از تعداد زنانی که به همسر خود خیانت می کنند بیشتر است،چرا زنان خيانت مي کنند،پيشگيري از خيانت زن