مجله اينترنتي هلو

آلزايمر بيماري است كه همه فكر ميكنند فقط در پيري به آن دچار خواهند شد در حالي كه اين طور نيست و حتي ممكن است در جواني هم به سراغ شما بيايد اما كمي ضعيف تر