مجله اينترنتي هلو

نوزاد از چند ماهگي پدر خود را مي شناسد؟،نوزاد از همان اول مادر خود را مي شناسد،پدر چگونه با نوزاد ارتباط برقرار کند