مجله اينترنتي هلو

شهرداري که ريش بلند داشت،افتادن شهردار ار روز نردبان،کمک کردن شهردار براي خاموش کردن آتش