مجله اينترنتي هلو

روستاي آشان با کمبود آب مواجه شده است،آب آشاميدني در روستاي آشان مراغه