مجله اينترنتي هلو

شوهر شهلا زنش را در اختيار مردان غريبه قرار مي داد و پول مي گرفت،شهلا حسن را به قتل رساند،شهلا با کاظم فرار کردند،قتل حسن توسط شهلا همسرش،شهلا اعتراف کرد