مجله اينترنتي هلو

حاملگي مولار به سقط جنين منجر مي شود،به چه نوع بارداري بارداري مولار مي گويند،بارداري مولار چه علائمي دارد،چگونه از بارداري مولار پيشگيري کنيم،درباره بارداري