مجله اينترنتي هلو

مهراوه شريفي نيا به افغانستان رفته است،عکس مهراوه شريفي نيا در هرات افغانستان،مهراوه شيريفي نيا همراه چند افغاني در هرات،جشنواره بين المللي فيلم زنان در هرات