مجله اينترنتي هلو

براي اينکه دختر شما در زندگي پيشرفت کند مسئوليت پذيري را به او آموزش دهيد،تربيت دختران با پسران کمي فرق مي کند،دختراني که در آينده پيشرفت خواهند کرد