مجله اينترنتي هلو

اگر با حنا روي پوست و يا ناخن خود طرح انداخته ايد با اين روش ها مي توانيد حناي روي ناخن و يا پوست خود را پاک کنيد،روش هاي راحت و ساده براي پاک کردن حنا