مجله اينترنتي هلو

کارگر 20 ساله اي که به چاه سقوط کرده بود نجات پيدا کرد،کارگر 20 ساله در چاه افتاد،نجات کارگر 20 ساله درون چاه،بخش خبري مجله اينترنتي هلو