مجله اينترنتي هلو

ليدا گفته مي خواستند قلب مرا بدزدند،ليدا کاوه درباره گم شدنش گفت،جزئيات گم شدن ليدا کاوه چه بود،چه کسي ليدا کاوه را دزديده بود