مجله اينترنتي هلو

مردي که تشييع جنازه شده بود به خانه بازگشت،داستان واقعي مرده اي که زنده بود،مردي که زنده بود و همه فکر مي کردند مرده و او را دفن کردند