مجله اينترنتي هلو

سپاه پاسداران را تروريست اعلام کردند،سپاه پاسداران قدرت ايران و منطقه است،سپاه پاسداران داعش را نابود کرد