کفتربازي منجر به قتل همسايه شد

قتل,همسايه,قاتل کفترباز,
چند کفترباز همسايه خود را به قتل رساندند،قتل همسايه ،چاقو را در شکم همسايه فرو کردم،علت قتل همسايه،همسايه کفتربازها اعتراض کرد و کشته شد

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو