close
چت
پرداخت جريمه ديرکرد به بانکها حرام است بخوانيد

پرداخت جريمه ديرکرد به بانکها حرام است بخوانيد

گرفتن دير کرد,دير کرد بانکها,دير کرد حرام است,دير کرد نبايد بگيرند,
جريمه دير کرد که بانکها مي گيرند حرام است / چرا بانکها دير کرد مي گيرند / کارهاي حرام در بانکهاي ايران

پيام مدير سايت مجله اينترنتي هلو :

مجله اينترنتي هلو