مجله اينترنتي هلو

تعبير خواب

تعبير خواب ، تعبير خواب زنان ، تعبير خواب دختران ، تعبير خواب پسرها ، تعبير خواب عروس ، تعبير خواب باران ، تعبير خواب مرده ، تعبير خواب پول

تعبير خواب ، تعبير خواب زنان ، تعبير خواب دختران ، تعبير خواب پسرها ، تعبير خواب عروس ، تعبير خواب باران ، تعبير خواب مرده ، تعبير خواب پول

ديدن عسل در خواب چه تعبيري دارد / تعبير خواب عسل

ديدن عسل در خواب چه تعبيري دارد / تعبير خواب عسل

ديدن عسل در خواب چه تعبيري دارد؟

در اينجا تعبير ديدن عسل و خوردن عسل در خواب را برايتان آورده ايم همراه ما باشيد

به ادامه مطلب برويد

جارو زدن در خواب چه تعبيري دارد


مجله اينترنتي هلو : اگر در خواب ديديم که جارو مي کنيم چه تعبيري دارد؟

جارو زدن در خواب پس انداز مال اندک است و به زبان ساده تر پول جمع کردن. عمل زوائد مخارج ضروری را زدن و بهای آن را به کناری نهادن و به آن دل خوش بودن در خواب های ما به صورت جارو کردن و جارو ظاهر می شود. معبران کهن نوشته اند جارو خادم و خدمتگزار است ولی به نظر من تعبیر بالا درست تر است. زنی اگر در خواب ببینید که جارو می کند و آن صبح زود و به هنگام طلوع آفتاب باشد مورد توجه و عنایت شوهرش قرار می گیرد و اگر ببینید که شب در تاریکی جارو می کند دعوا و مرافعه راه می اندازد. جارو کردن در خواب هنگام شب خوب نیست. مردی اگر در خواب ببیند که جارو می کند و به خانه خود خیر و برکت می آورد. جوانی اگر در خواب ببیند که جارو می کند و خس و خاشاک و خاکروبه جمع کرده ، پولی در اختیارش می گیرد یا اینکه به کاری مشغول می شود. جارو کشیدن به دیوار خوب نیست و غم و اندوه می آورد و به معنی جا به جا کردن غم و اندوه است همان طور که خاک را از دیوار به کف اتاق می ریزید خواب شما می گوید ناراحتی ها را جا به جا می کنید. جاروی دسته دار کمک و مساعدتی است مالی که به بیننده خواب می شود. اگر در خواب ببینید که کسی جارو می کند و خس و خاشاک را به طرف شما می راند برای شما درد سر و ناراحتی مالی به وجود می آورد و اگر خلاف جهت شما جارو می کند و خاکروبه را از جائی که شما بودید دور می راند غم و اندوه را از شما می راند. دیدین جاروی از هم گسیخته و پاره و ولو در خواب خوب نیست و بیماری یا مرگ زن خانه است. دور افکنده و فروختن جارو جدائی بین زن و شوهر است. اگر ببینید که جارو می کنید و خس و خاشاک و خاک را گوشه ای گرد می آورید پول جمع می کنید و اگر به وسیله خاک انداز بر گرفتید پولی به دست شما می رسد مشروط بر این که دور نریزید.
تعبير خواب جارو کشيدن
محمدبن سیرین گوید: جاروب درخواب ، خادم و خدمتکار است و جاروب درشت خادمی است که تقاضای چیزها کند. اگر بیند که خانه را به جارو می رُفت، دلیل که مالش ضایع شود. اگر بیند خانه کسی می رُفت، دلیل که مال کسی بدو رسد, خاصه بیند که خاک رفته را به خاک خود آورد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: جاروب دیدن به خواب بر سه وجه است. اول: خادم، دوم: منفعت، سوم: متقاضی چیزها که به مردم است بدو رسد

تعبير خواب جارو کشيدن يا جارو کردن

تعبير ترسيدن در خواب چيست


مجله اينترنتي هلو : اگر در خواب ببينيم که ترسيديم چه تعبيري دارد؟

ترس در خواب های ما، شادی و خبر خوش است. اگر در خواب ترسیدید و یکه خوردید خوشحال می شوید و خبری ناگهانی و خوب و شادی بخش دریافت خواهید داشت. نوشته اند ترس ایمنی است. اگر از دزد ترسیدید از جانب خویشاوندان یا اهل بیت خود آسیب و زیان می بینید.

امام جعفر صادق علیه السلام فرموده ترسیدن در خواب نصرت است.

محمدبن سیرین گوید: ترشی ها خوردن در خواب ، اندیشه و غم است. خاصه میوه های ترش. اگر بیند کسی چیزی ترش به وی داد، که از او به وی رنج و غم و اندوه رسد، اگر بیند او چیزی ترش به کسی داد، دلیل که به سبب او به کسی غم و اندوه رسد، فی الجمله درخوردنی ترش هیچ خیر نباشد.

تعبير خواب ترسيدن . تعبير انواع خواب.تعبير خواب ابن سيرين.تعبير خواب وحشت

ديدن دندان در خواب چه تعبيري دارد


ديدن دندان در خواب

ديدن دندان در خواب چه تعبيري مي تواند داشته باشد

مجله اينترنتي هلو : اگر در خواب دندان ديديد تعبير هاي مختلفي دارد 

براي ديدن تعبير دندان به ادامه مطلب برويد

2 صفحه