close
تبلیغات در اینترنت
مجله اينترنتي هلو شامل اخبار، مدل لباس، پزشکي، زناشويي، سبک زندگي

تعبير خواب ديدن سينه ( پستان ) - مجله اينترنتي هلو

دوشنبه 14 خرداد 1397
تعبير خواب ديدن سينه ( پستان ) - مجله اينترنتي هلو

تعبير خواب عزرائيل - تعبير خواب

دوشنبه 20 فروردين 1397
تعبير خواب عزرائيل - تعبير خواب

تعبير خواب ديدن آلت تناسلي مردانه - ديدن آلت تناسلي در خواب

پنجشنبه 10 اسفند 1396
تعبير خواب ديدن آلت تناسلي مردانه - ديدن آلت تناسلي در خواب

تعبير خواب تاريکي چيست | مجله اينترنتي هلو

جمعه 23 تير 1396

تعبير خواب تاريکي چيست ؟ با ما همراه باشيد تا تعبير خواب تاريکي را به شما بگوييم

 

به ادامه مطلب برويد


تعبير خواب بچه دار شدن چيست

دوشنبه 21 فروردين 1396
تعبير خواب بچه دار شدن چيست

تعبير خواب بچه دار شدن چيست

اگر در خواب ديديد که بچه دار شده ايد چند تعبير دارد  . با ما همراه باشيد

به ادامه مطلب برويد


جارو زدن در خواب چه تعبيري دارد

پنجشنبه 21 بهمن 1395

مجله اينترنتي هلو : اگر در خواب ديديم که جارو مي کنيم چه تعبيري دارد؟

جارو زدن در خواب پس انداز مال اندک است و به زبان ساده تر پول جمع کردن. عمل زوائد مخارج ضروری را زدن و بهای آن را به کناری نهادن و به آن دل خوش بودن در خواب های ما به صورت جارو کردن و جارو ظاهر می شود. معبران کهن نوشته اند جارو خادم و خدمتگزار است ولی به نظر من تعبیر بالا درست تر است. زنی اگر در خواب ببینید که جارو می کند و آن صبح زود و به هنگام طلوع آفتاب باشد مورد توجه و عنایت شوهرش قرار می گیرد و اگر ببینید که شب در تاریکی جارو می کند دعوا و مرافعه راه می اندازد. جارو کردن در خواب هنگام شب خوب نیست. مردی اگر در خواب ببیند که جارو می کند و به خانه خود خیر و برکت می آورد. جوانی اگر در خواب ببیند که جارو می کند و خس و خاشاک و خاکروبه جمع کرده ، پولی در اختیارش می گیرد یا اینکه به کاری مشغول می شود. جارو کشیدن به دیوار خوب نیست و غم و اندوه می آورد و به معنی جا به جا کردن غم و اندوه است همان طور که خاک را از دیوار به کف اتاق می ریزید خواب شما می گوید ناراحتی ها را جا به جا می کنید. جاروی دسته دار کمک و مساعدتی است مالی که به بیننده خواب می شود. اگر در خواب ببینید که کسی جارو می کند و خس و خاشاک را به طرف شما می راند برای شما درد سر و ناراحتی مالی به وجود می آورد و اگر خلاف جهت شما جارو می کند و خاکروبه را از جائی که شما بودید دور می راند غم و اندوه را از شما می راند. دیدین جاروی از هم گسیخته و پاره و ولو در خواب خوب نیست و بیماری یا مرگ زن خانه است. دور افکنده و فروختن جارو جدائی بین زن و شوهر است. اگر ببینید که جارو می کنید و خس و خاشاک و خاک را گوشه ای گرد می آورید پول جمع می کنید و اگر به وسیله خاک انداز بر گرفتید پولی به دست شما می رسد مشروط بر این که دور نریزید.
تعبير خواب جارو کشيدن
محمدبن سیرین گوید: جاروب درخواب ، خادم و خدمتکار است و جاروب درشت خادمی است که تقاضای چیزها کند. اگر بیند که خانه را به جارو می رُفت، دلیل که مالش ضایع شود. اگر بیند خانه کسی می رُفت، دلیل که مال کسی بدو رسد, خاصه بیند که خاک رفته را به خاک خود آورد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: جاروب دیدن به خواب بر سه وجه است. اول: خادم، دوم: منفعت، سوم: متقاضی چیزها که به مردم است بدو رسد

تعبير خواب جارو کشيدن يا جارو کردن


تعبير ترسيدن در خواب چيست

پنجشنبه 21 بهمن 1395

مجله اينترنتي هلو : اگر در خواب ببينيم که ترسيديم چه تعبيري دارد؟

ترس در خواب های ما، شادی و خبر خوش است. اگر در خواب ترسیدید و یکه خوردید خوشحال می شوید و خبری ناگهانی و خوب و شادی بخش دریافت خواهید داشت. نوشته اند ترس ایمنی است. اگر از دزد ترسیدید از جانب خویشاوندان یا اهل بیت خود آسیب و زیان می بینید.

امام جعفر صادق علیه السلام فرموده ترسیدن در خواب نصرت است.

محمدبن سیرین گوید: ترشی ها خوردن در خواب ، اندیشه و غم است. خاصه میوه های ترش. اگر بیند کسی چیزی ترش به وی داد، که از او به وی رنج و غم و اندوه رسد، اگر بیند او چیزی ترش به کسی داد، دلیل که به سبب او به کسی غم و اندوه رسد، فی الجمله درخوردنی ترش هیچ خیر نباشد.

تعبير خواب ترسيدن . تعبير انواع خواب.تعبير خواب ابن سيرين.تعبير خواب وحشت


ديدن دندان در خواب چه تعبيري دارد

جمعه 26 آذر 1395

ديدن دندان در خواب

ديدن دندان در خواب چه تعبيري مي تواند داشته باشد

مجله اينترنتي هلو : اگر در خواب دندان ديديد تعبير هاي مختلفي دارد 

براي ديدن تعبير دندان به ادامه مطلب برويد


تعبير خواب نمک / ديدن نمک در خواب

چهارشنبه 24 آذر 1395

مجله اينترنتي هلو : اگر نمک در خواب ديديد چند تعبير دارد که در ادامه خواهيد خواند

تعبیر خواب نمک از دید محمد بن سیرین
تعبیر خواب نمک پول سفید است(سکه نقره)
تعبیر خواب نمک داشتن پول نقد است
تعبیر خواب نمک خوردن زهد و پارسایی است
تعبیر خواب نمک از دید بعضی معبران دشمنی است
تعبیر خواب نمک از دید آنلی بیتون
تعبیر خواب نمک حضور در محیط های نا مساعد است
تعبیر خواب نمک زدن به گوشت این است که به شدت تنگدست می شوید
تعبیر خواب نمک دیدن توسط دختر این است که نامزدش بی وفایی می کند
تعبیر خواب نمک زدن به گوشت تنگدستی است
نمک خوردن در خواب دلالت بر شکست و یاس دارد
تعبیر خواب نمک از دید حضرت یوسف ع
تعبیر خواب نمک سفید بسیار خوب است
تعبیر خواب نمک از دید لیلا برایت
تعبیر خواب دیدن نمک قرار گرفتن در موقعیت خوب است
تعبیر خواب نمک پاشیدن ناراحتی است
تعبیر خواب نمک از دید خالد بن علی بن محد العنبری
تعبیر خواب نمک  خیر و برکت و پشت کردن به دنیا است