مجله اينترنتي هلو

شراب در كجا و چطور حرام است آيا شراب براي همه حرام است حكم اسلام درباره شرا چيست فرد شراب خوار ميتوانيد روزه بگيرد؟ آدم شراب خوار نماز ميتواند بخواند