مجله اينترنتي هلو

وقتي از مدرسه به خانه ميامدم عاشق جمال شدم،جمال من را بدبخت کرد،دختر بيچاره از ازدواج ناموفق خود مي گويد،داستان واقعي،داستان کوتاه،رمان عاشقانه،شکست عشقي