مجله اينترنتي هلو

خوب بودن حال هميشه خوب نيست،افراد نرمال هم حال بد را گاهي تجربه مي کنند،هيچ انساني نيست که هميشه در حال خوشي باشد،حال بد هم خوب است