مجله اينترنتي هلو

دو زائر امام حسين بر اثر ازدحام جمعيت جان خود را از دست دادند،آخرين اخبار از زائرين اربعين 98