مجله اينترنتي هلو

براي درمان خجالت در کودک براي او داستان بخوانيد،بازي با کلمات يکي از راه هاي درمان خجالت در کودک است،با اجراي نمايش همراه کودک مي توانيد خجالت کودک را کاهش دهيد