مجله اينترنتي هلو

پوريا به خاطر انتقام دست به قتل زد،پوريا مرد بيچاره را با شليک دو گلوله به قتل رساند