مجله اينترنتي هلو

زن 30 ساله که با حامد آشنا شده بود از بدبختي خود مي گويد،داستان واقعي و آموزنده براي خانم هاي جوان