مجله اينترنتي هلو

آيا تولد نوزاد انسان در فضا امکان پذير است؟،اگر در فضا نوزادي متولد شود چگونه خواهد بود؟،عواقب تولد نوزاد در فضا چيست؟