مجله اينترنتي هلو

تکان دادن شديد کودک مي تواند باعث مشکلات مغزي در کودک شود،از تکان دادن شديد کودک خوداري کنيد،تکان دادن شديد کودک براي سلامت کودک خطرناک است